پروژه الهیه f7

اعلام قسط پروژه فرشته و الهیه: تاریخ پرداخت مبلغ(ریال) قسط ثبت نام 1.500.000.000 مرداد ماه 1399 1.000.000.000 مهرماه 1399 500.000.000 ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ 300,000,000   اعلام قسط سه ماهه ی اول ۱۴۰۰   تاریخپرداخت مبلغ(ریال) 1400/2/20 350,000,000 1400/10/15 425،000،000 1400/12/10 125،000،000 این جدول اقساط برای 3 دانگ میباشد. قسط ادامه مطلب…

پروژه فرشته F8

اعلام قسط پروژه فرشته و الهیه: تاریخ پرداخت مبلغ(ریال) قسط ثبت نام 1.500.000.000 مرداد ماه 1399 1.000.000.000 مهرماه 1399 500.000.000 ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ 300,000,000   اعلام قسط سه ماهه ی اول ۱۴۰۰   تاریخپرداخت مبلغ(ریال) 1400/2/20 350,000,000 1400/10/15 425،000،000 1400/12/10 125،000،000 این جدول اقساط برای 3 دانگ میباشد. اعلام ادامه مطلب…

پروژه ایران بانک ملی

اعلام قسط پروژه ایران: مبلغ.ریال شرح 1.500.000.000 قسط ثبت نام 1.100.000.000 اسفند ماه 1397 600.000.000 اردیبهشت‌ماه 1398 350.000.000 خرداد ماه 1398 450.000.000 مرداد ماه 1398 400.000.000 خرداد ماه 1399 400.000.000 شهریورماه 1399 400.000.000 آذر مـاه 1399 400.000.000 اسفند ماه 1399 400,000,000 قسط جبرانی اسفند ۹۹   اقساط اعلامی ۱۴۰۰ تاریخپرداخت مبلغ(ریال) ادامه مطلب…

پروژه سفیر-S2

  مبلغ.(ریال) شرح 1.000.000.000 قسط ثبت نام 350.000.000 خرداد ماه 1398 350.000.000 مرداد ماه 1398 450.000.000 اسفند ماه 1398 600.000.000 خرداد ماه 1399 600.000.000 شهریور ماه 1399 600.000.000 آذر ماه 1399 600.000.000 اسفند ماه 1399 400,000,000 قسط جبرانی اسفند ۹۹   اقساط اعلامی  ۱۴۰۰ مبلغ (ریال) تاریخ پرداخت 800,000,000 10/2/1400 ادامه مطلب…

پروژه کامرانیه – K2

اعلام قسط پروژه کامرانیه: مبلغ,(ریال) شرح 1.350.000.000 قسط ثبت نام 650.000.000 خرداد ماه 1398 400.000.000 خرداد ماه 1399 400.000.000 شهریور ماه 1399 400.000.000 آذر مـاه 1399 400.000.000 اسفند ماه 1399 250,000,000 قسط جبرانی اسفند ماه ۹۹   اقساط اعلامی ۱۴۰۰ مبلغ(ریال) تاریخ پرداخت 500,000,000 15/2/1400 500,000,000 30/6/1400 500,000,000 15/9/1400 500,000,000 ادامه مطلب…

پروژه دیپلمات

اعلام قسط پروژه دیپلمات: مبلغ شرح 65  میلیون تومان قسط ثبت نام 45 میلیون تومان خرداد ماه 1397 45  میلیون تومان شهریور ماه 1397 45 میلیون تومان آذر ماه 1397 25 میلیون تومان دی ماه 1397 25 میلیون تومان اسفندماه 1397 65 میلیون تومان مهرماه 1398 65 میلیون تومان آبان ادامه مطلب…