مبلغ.(ریال) شرح
1.000.000.000 قسط ثبت نام
350.000.000 خرداد ماه 1398
350.000.000 مرداد ماه 1398
450.000.000 اسفند ماه 1398
600.000.000 خرداد ماه 1399
600.000.000 شهریور ماه 1399
600.000.000 آذر ماه 1399
600.000.000 اسفند ماه 1399
400,000,000 قسط جبرانی اسفند ۹۹
 

اقساط اعلامی  ۱۴۰۰

مبلغ (ریال) تاریخ پرداخت
800,000,000 10/2/1400
850,000,000 30/6/1400
850,000,000 15/9/1400
850,000,000 5/12/1400
 

اعلام اقساط سال 1401

اعلام اقساط سال 1402

قسط اول سال 1403 به شرح ذيل اعلام ميگردد، لازم به ذكر است الباقي اقساط 1403 طي 4 قسط ديگر متعاقبا خدمتتان اعلام خواهد شد.

مبلغ 180 میلیون تومان به تاريخ دهم ارديبهشت 1403

دسته‌ها: پروژه ها