متن سربرگ خود را وارد کنید

اعلام قسط پروژه دیپلمات:

مبلغشرح
65  میلیون تومانقسط ثبت نام
45 میلیون تومانخرداد ماه 1397
45  میلیون تومانشهریور ماه 1397
45 میلیون تومانآذر ماه 1397
25 میلیون توماندی ماه 1397
25 میلیون توماناسفندماه 1397
65 میلیون تومانمهرماه 1398
65 میلیون تومانآبان ماه 1398

قسط سه ماه اول ۱۴۰۰

    مبلغزمان پرداخت
    80 میلیون تومان۱۴۰۰/۲/۱۵

مجموع پرداختی برای هر امتیاز این پروژه تا تابستان ۱۴۰۰مبلغ ۴۶۰میلیون تومان میباشد.

اقساط سال 1401

(با فرض ثابت بودن قیمتها بر اساس برآورد صورت گرفته در اردیبهشت ماه سال 1401)

اقساط سال 1402

دسته‌ها: پروژه ها