متداول

همه سوالات متداول

ایجاد یک طبقه اضافه به منظور بالا بردن متراژ مفید به کل متراژ پروژه صورت گرفته که در­ نهایت موجب ارزش افزوده که بخشی از هزینه ­های پروژه را پوشش دهد و­­ نهایتاً مصوب شد برای اینکه منافع به همه برگه­داران برسد بعد از فروش هر مقدار از ۱۱۰۰۰ مترمربع در پروژه هزینه شود لذا محل اصلی تامین هزینه های پروژه اقساط سهامداران وآورده از محل فروش بوده اما همان طور که می­دانید درون ۳۵۰۰۰متر مربع تجاری، سینما ، فرهنگی شهر بازی و… نیز هست یعنی این فضاها نیز تجاری محسوب شده و تماماً در غالب اوراق تقسیم شده به عبارتی بخشی از ۱متر تجاری حدود ۳۰سانتیمتر از این نوع فضاهای عمومی است تصمیمی در­ شرایط کنونی گرفته شد که ۱۱۰۰۰ متر مربع افزایش یافته (یک طبقه) به اوراق سهامداران شیفت پیدا کند و آن فضاهای عمومی مطرح شده از دل اوراق خارج شود و چون شرایط برای نقد شدن این اماکن به دلایل مختلف (ماهیت اجاره ای بودن مانند هایپر، نبودن مشتری در این شرایط رکود و…) محیا نیست بعنوان سهام طلایی مطرح و در هر زمانی هر کدام قابلیت فروش داشته باشد بفروش رسیده و در پروژه هزینه و اگر مصلحت نبود بفروش برسد هم مالکیت و هم انتفاع از آن برگه دار به نسبتی که قبلاً مطرح شد می باشد .

ایجاد یک طبقه اضافه به منظور بالا بردن متراژ مفید به کل متراژ پروژه صورت گرفته که در­ نهایت موجب ارزش افزوده که بخشی از هزینه ­های پروژه را پوشش دهد و­­ نهایتاً مصوب شد برای اینکه منافع به همه برگه­داران برسد بعد از فروش هر مقدار از ۱۱۰۰۰ مترمربع در پروژه هزینه شود لذا محل اصلی تامین هزینه های پروژه اقساط سهامداران وآورده از محل فروش بوده اما همان طور که می­دانید درون ۳۵۰۰۰متر مربع تجاری، سینما ، فرهنگی شهر بازی و… نیز هست یعنی این فضاها نیز تجاری محسوب شده و تماماً در غالب اوراق تقسیم شده به عبارتی بخشی از ۱متر تجاری حدود ۳۰سانتیمتر از این نوع فضاهای عمومی است تصمیمی در­ شرایط کنونی گرفته شد که ۱۱۰۰۰ متر مربع افزایش یافته (یک طبقه) به اوراق سهامداران شیفت پیدا کند و آن فضاهای عمومی مطرح شده از دل اوراق خارج شود و چون شرایط برای نقد شدن این اماکن به دلایل مختلف (ماهیت اجاره ای بودن مانند هایپر، نبودن مشتری در این شرایط رکود و…) محیا نیست بعنوان سهام طلایی مطرح و در هر زمانی هر کدام قابلیت فروش داشته باشد بفروش رسیده و در پروژه هزینه و اگر مصلحت نبود بفروش برسد هم مالکیت و هم انتفاع از آن برگه دار به نسبتی که قبلاً مطرح شد می باشد .