25آبان
1396
انجام حفاری ماشینی جهت آزمایش دانهول بابت محاسبات طراحی سازه فونداسیون پروژه ایرا
1396/08/25

انجام حفاری ماشینی جهت آزمایش دانهول بابت محاسبات طراحی سازه فونداسیون پروژه ایرا

انجام حفاری ماشینی جهت آزمایش دانهول بابت محاسبات طراحی سازه فونداسیون پروژه ایرا

0 دیدگاه